DREPT COMERCIAL

 • constituirea și modificarea actelor constitutive ale societăților, elaborarea documentelor cu conținut juridic ale organelor de conducere ale acestora;
 • redactarea de documente juridice, a contractelor, precum si revizuirea contractelor existente;
 • reprezentare și asistare pentru realizarea diferitelor mențiuni la Registrul Comerțului;
 • participarea la negocieri pentru încheierea contractelor;
 • emiterea  de opinii juridice cu privire la conținutul, derularea si încetarea contractelor.

 

DREPTUL MUNCII

 • redactare și acordare consultanță juridică privind contracte individuale de munca și actele aditionale de modificare ale acestora;
 • redactare si acordare consultanta juridica privind clauzele regulamentelor de ordine interioara ale societatilor;
 • asistență în soluționarea prin negociere a neînțelegerilor apărute între angajati și angajatori privind executarea contractelor de muncă;
 • asistență și/sau reprezentare în litigii de muncă în fața instanțelor specializate de dreptul muncii;

 

Reprezentare in fata CEDO

 • redactare de cereri cu privire la incalcarea drepturilor fundamentale prevazute de Conventia Europeana;
 • reprezentarea in fata autoritatilor romane competente in vederea respectarii continutului Deciziei CEDO si a punerii in executare.

 

DREPT CIVIL

 • ocrotirea drepturilor persoanei fizice sau juridice;
 • ocrotirea bunurilor și a proprietății, ori a dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată;
 • administrarea bunurilor altuia;
 • respectarea limitelor dreptului de proprietate privată precum folosirea apelor, picătura streșinii, distanța minimă dintre lucrări ori dintre lucrări și plantații, vederea asupra proprietății vecinului, dreptul de trecere;
 • încheierea, executarea sau stingerea contractelor prin denunțare unilaterală, rezoluțiune ori rezilierea;
 • împărțirea moștenirii legale sau testamentare, ori ieșirea din indiviziune;
 • încetarea contractelor ca urmare a existenței unor cauze de nulitate;
 • despăgubiri, garanții și penalități contractuale;
 • executarea silită a obligațiilor contractuale;
 • răspunderea civil delictuală pentru fapta proprie, fapta altuia, ori pentru prejudiciul cauzat de lucruri, animale sau ruina edificiului;

 

DREPT PENAL

 • asistență si reprezentare juridică în fata organelor de cercetare și urmărire penală (Politie, Parchet, DNA);
 • asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată;
 • asistență juridică în faza de executare a pedepselor;
 • asistență și reprezentare pentru părți vătămate și părți civile în cadrul proceselor penale.

 

REORGANIZARE ȘI INSOLVENȚĂ

 • consultanță în toate aspectele privind situațiile de reorganizare judiciară și insolvență.
 • asistenta si/sau reprezentarea clientilor in adunarile creditorilor, in relatia cu administratorul judiciar/lichidatorul.
 • întocmirea punctelor de vedere pentru adunarile creditorilor.
 • reprezentarea clientilor in fata instantelor de judecata pe tot parcursul procedurilor de insolventa.

 

DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

 • consultanţă în privinţa oricăror aspecte de ordin general legate de proprietatea intelectuală (invenţii (brevete), mărci de comerţ, desene industriale, know-how, simboluri, nume, imagini, design, opere literare si artistice, website-uri, etc. – utilizate sau nu în activităţi comerciale);
 • realizarea tuturor demersurilor la S.I.M., O.R.D.A., etc. în vederea înregistrării, conformării şi licenţierii drepturilor de propietate intelectuală;
 • consultanţă privind interpretarea şi aplicarea prevederilor legale în materie de proprietate intelectuală;
 • consiliere juridică oferită de către biroul nostru de avocatură în vederea asigurării conformitaţii creaţiilor publicitare (reclame, afişe publicitare, materiale promoţionale, spoturi tv sau radio, website-uri, etc.) cu legislaţia română şi normele europene aplicabile în materie;
 • redactarea şi revizuirea contractelor de licenţă/cesiune de licenţă, franciză, etc.;
 • consultanţă privind disjungerea creaţiilor susceptibile de a face obiectul unui drept de proprietate intelectuală (drept de autor sau proprietate industrială);
 • consultanţă în probleme de utilizare ilegală a creaţiilor ce fac obiectul unui drept de proprietate intelectuală;
 • reprezentare şi asistare juridică în faţa instanţelor de judecată în procese având ca obiect disputarea sau încălcarea unui drept de proprietate intelectuală.

 

DREPT IMOBILIAR

 • consultanţă în domeniul dobândirii şi înstrăinării de imobile;
 • verificarea regimului tehnic şi juridic al imobilului prin înaintarea de adrese către autorităţile publice competente;
 • redactarea, negocierea, revizuirea şi acordarea de consultanţă cu privire la antecontracte şi, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de ipotecă, etc., aflate în relaţie cu imobilul;
 • verificarea regimului fiscal al imobilului;
 • asistenţă juridică privind intabulări, rectificări şi notări în cartea funciară a imobilului;
 • efectuarea tuturor formalităţilor legate de cartea funciară a imobilului, privind existenţa/inexistenţa sarcinilor ce grevează imobilul;
 • redactarea de opinii legale, rapoarte şi memorii cu privire la situaţia juridică a imobilului.