Servicii

Avem o gamă largă de servicii juridice

Serviciile noastre

Cabinetul nostru de avocatură desfăşoară toate activităţile prevăzute de Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi de legislaţia europeană aplicabilă acestui domeniu, deci toate activităţile pe care le poate desfaşura un avocat în România şi în Uniunea Europeană.

Despăgubiri accidente rutiere

Drept civil

Drept imobiliar

l

Drept comercial

Drept penal

Drept fiscal

Dreptul muncii

Reorganizare și insolvență

Drept bancar

Reprezentare în fața CEDO

Dreptul proprietății intelectuale

}

Cere o programare

Despăgubiri accidente rutiere

Dreptul muncii

Reorganizare și insolvență

Dreptul proprietății intelectuale

Drept bancar

Drept imobiliar

Drept penal

l

Drept comercial

Drept fiscal

Reprezentare în fața CEDO

Drept civil

}

Cere o programare

1. Despăgubiri accidente rutiere

 • Asistență și reprezentare în fața societăților de asigurări, a autorităților, a organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată în vederea obținerii de despăgubiri pentru prejudiciile morale și materiale suferite în urma producerii unui accident rutier (în cazul pierderii unui membru de familie, pentru vătămările corporale suferite sau a șocului emoțional și psihologic suferit);
 • Consultanță și informare cu privire la fiecare etapă procesuală desfășurată în procedura de obținere a despăgubirilor;
 • În colaborarea cu noi beneficiați de consiliere psihologică și de opinia abilitată a unui expert tehnic auto.

2. Drept comercial

 • Constituirea și modificarea actelor constitutive ale societăților, elaborarea documentelor cu conținut juridic ale organelor de conducere ale acestora;
 • Redactarea de documente juridice, a contractelor, precum si revizuirea contractelor existente;
 • Reprezentare și asistare pentru realizarea diferitelor mențiuni la Registrul Comerțului;
 • Participarea la negocieri pentru încheierea contractelor;
 • Emiterea  de opinii juridice cu privire la conținutul, derularea si încetarea contractelor.

3. Dreptul muncii

 • Redactare și acordare consultanță juridică privind contracte individuale de munca și actele aditionale de modificare ale acestora;
 • Redactare si acordare consultanta juridica privind clauzele regulamentelor de ordine interioara ale societatilor;
 • Asistență în soluționarea prin negociere a neînțelegerilor apărute între angajati și angajatori privind executarea contractelor de muncă;
 • Asistență și/sau reprezentare în litigii de muncă în fața instanțelor specializate de dreptul muncii.

4. Reprezentare în fața CEDO

 • Redactare de cereri cu privire la incalcarea drepturilor fundamentale prevazute de Conventia Europeana;
 • Reprezentarea in fata autoritatilor romane competente in vederea respectarii continutului Deciziei CEDO si a punerii in executare.

5. Drept civil

 • Ocrotirea drepturilor persoanei fizice sau juridice;
 • Ocrotirea bunurilor și a proprietății, ori a dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată;
 • Administrarea bunurilor altuia;
 • Respectarea limitelor dreptului de proprietate privată precum folosirea apelor, picătura streșinii, distanța minimă dintre lucrări ori dintre lucrări și plantații, vederea asupra proprietății vecinului, dreptul de trecere;
 • Încheierea, executarea sau stingerea contractelor prin denunțare unilaterală, rezoluțiune ori rezilierea;
 • Împărțirea moștenirii legale sau testamentare, ori ieșirea din indiviziune;
 • Încetarea contractelor ca urmare a existenței unor cauze de nulitate;
 • Despăgubiri, garanții și penalități contractuale;
 • Executarea silită a obligațiilor contractuale;
 • Răspunderea civil delictuală pentru fapta proprie, fapta altuia, ori pentru prejudiciul cauzat de lucruri, animale sau ruina edificiului;

6. Drept penal

 • Asistență si reprezentare juridică în fata organelor de cercetare și urmărire penală (Politie, Parchet, DNA);
 • Asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată;
 • Asistență juridică în faza de executare a pedepselor;
 • Asistență și reprezentare pentru părți vătămate și părți civile în cadrul proceselor penale.

7. Reorganizare și insolvență

 • Consultanță în toate aspectele privind situațiile de reorganizare judiciară și insolvență;
 • Asistenta si/sau reprezentarea clientilor in adunarile creditorilor, in relatia cu administratorul judiciar/lichidatorul;
 • Întocmirea punctelor de vedere pentru adunarile creditorilor;
 • Reprezentarea clientilor in fata instantelor de judecata pe tot parcursul procedurilor de insolventa.

8. Dreptul proprietății intelectuale

 • Consultanţă în privinţa oricăror aspecte de ordin general legate de proprietatea intelectuală (invenţii (brevete), mărci de comerţ, desene industriale, know-how, simboluri, nume, imagini, design, opere literare si artistice, website-uri, etc. – utilizate sau nu în activităţi comerciale);
 • Realizarea tuturor demersurilor la S.I.M., O.R.D.A., etc. în vederea înregistrării, conformării şi licenţierii drepturilor de propietate intelectuală;
 • Consultanţă privind interpretarea şi aplicarea prevederilor legale în materie de proprietate intelectuală;
 • Consiliere juridică oferită de către biroul nostru de avocatură în vederea asigurării conformitaţii creaţiilor publicitare (reclame, afişe publicitare, materiale promoţionale, spoturi tv sau radio, website-uri, etc.) cu legislaţia română şi normele europene aplicabile în materie;
 • Redactarea şi revizuirea contractelor de licenţă/cesiune de licenţă, franciză, etc.;
 • Consultanţă privind disjungerea creaţiilor susceptibile de a face obiectul unui drept de proprietate intelectuală (drept de autor sau proprietate industrială);
 • Consultanţă în probleme de utilizare ilegală a creaţiilor ce fac obiectul unui drept de proprietate intelectuală;
 • Reprezentare şi asistare juridică în faţa instanţelor de judecată în procese având ca obiect disputarea sau încălcarea unui drept de proprietate intelectuală.

9. Drept imobiliar

 • Consultanţă în domeniul dobândirii şi înstrăinării de imobile;
 • Verificarea regimului tehnic şi juridic al imobilului prin înaintarea de adrese către autorităţile publice competente;
 • Redactarea, negocierea, revizuirea şi acordarea de consultanţă cu privire la antecontracte şi, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de ipotecă, etc., aflate în relaţie cu imobilul;
 • Verificarea regimului fiscal al imobilului;
 • Asistenţă juridică privind intabulări, rectificări şi notări în cartea funciară a imobilului;
 • Efectuarea tuturor formalităţilor legate de cartea funciară a imobilului, privind existenţa/inexistenţa sarcinilor ce grevează imobilul;
 • Redactarea de opinii legale, rapoarte şi memorii cu privire la situaţia juridică a imobilului.

10. Drept fiscal

 • Consultanță juridică în privința obligațiilor fiscale, taxe și impozite;
 • Asistare și reprezentare în fața autorităților fiscale;
 • Asistare și reprezentare în fața instanțelor competente în litigii cu autoritățile publice.

11. Drept bancar

 • Asistență în procesul de negociere și contractare a creditelor bancare;
 • Consultanță, asistență și reprezentare în vederea renegocierii clauzelor contractuale;
 • Reprezentare în procedurile de executare silită;
 • Asistență și reprezentare în litigii ce au ca obiect constatarea clauzelor abuzive în contracte de credit.